Elektrická požiarna signalizácia EPS

Nevyhnutnou súčasťou nových budov z pohľadu legislatívy, alebo podmienok ich poistenia, je elektrická požiarna signalizácia (ďalej len EPS ). EPS slúži na včasné varovanie pred požiarom, buď samočinne, alebo prostredníctvom ľudského činiteľa. V systémoch EPS sa využívajú rôznorodé detekčné systémy, ktoré sa navrhujú individuálne podľa konkrétnych podmienok jednotlivých priestorov. V maximálne možnej miere sa tým urýchľuje odovzdávanie informácií o požiari osobám určeným na vykonávanie požiarneho zásahu a eliminuje sa výskyt falošných poplachov.

V nadväznosti na detekciu požiaru sa môžu uvádzať do činnosti rôzne typy požiarnotechnických zariadení, ktoré :

 • bránia rozšíreniu požiaru ( napr. zatváranie protipožiarnych dverí )
 • priamo vykonávajú protipožiarny zásah ( napr. spustenie SHZ )
 • uľahčujú protipožiarny zásah ( napr. vypnutie prívodov plynu a elek. Siete )
 • umožňujú bezpečnú evakuáciu osôb ( napr. spustenie HSP, ZODT )

V oblasti EPS ponúkame komplexné služby vyplývajúce z platných noriem a vyhlášok:

 • vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch ( PSP, RPD, PSV )
 • schválenie na KR HaZZ príslušného kraja
 • realizácia diela
 • vystavenie revíznej správy a odovzdanie diela do užívania
 • kompletný pozáručný servis s pravidelnými odbornými prehliadkami a skúškami (revízie EPS)

V oblasti EPS ponúkame širokú škálu inteligentných požiarnych systémov, ako sú špičkové IP ústredne od rakúskej firmy SCHRACK SECONET; jediného českého výrobcu EPS LITES Liberec; ako aj systémy od spoločností ARITECH, ZETTLER, COOPER a LABOR STRAUSS.

Revízie EPS

V zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra č.726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly, vykonávame odborné prehliadky a skúšky (revízie) EPS jedenkrát ročne a kvartálne kontroly trikrát do roka u systémov:

 • Schrack Seconet
 • Lites Liberec
 • Aritech
 • Zettler
 • Cooper
 • Labor Strauss.